مردجواني وسط شهري ايستاده بود وادعا مي كردكه زيباترين قلب رادرآن شهردارد. جمعيت زيادي گردآمدند. قلب اوكاملاسالم بودوهيچ خدشه اي برآن واردنشده بود. پس همه تصديق كردند كه قلب اوبه راستي زيباترين قلبي است كه تاكنون ديده اند. مردجوان؛ دركمال افتخار؛ باصدايي بلندتربه تعريف ازقلب خودپرداخت. ناگهان پيرمردي جلوي جمعيت آمدوگفت:(( اماقلب توبه زيبايي قلب من نيست.))
مردجوان وبقيه جمعيت به قلب پيرمردنگاه كردند. قلب اوباقدرت تمام مي تپيد؛ اماپراززخم بود. قسمتهايي ازقلب اوبرداشته شده وتكه هايي جايگزين آنها شده بودند؛ اما آنها به درستي جاهاي خالي راپرنكرده بودندوگوشه هايي دندانه دندانه درقلب اوديده مي شد. دربعضي نقاط شيارهاي عميقي وجودداشت كه هيچ تكه اي آنهاراپرنكرده بود. مردم بانگاهي خيره به اومي نگريستندوباخودفكرمي كردنداين پيرمردچطورادعامي كندكه قلب زيباتري دارد.
مرد جوان به قلب پيرمرد اشاره كردوباخنده گفت:(( توحتماشوخي مي كني...قلبت راباقلب من مقايسه كن. قلب تو؛ تنهامشتي زخم وخراش وبريدگي است.))
پيرمردگفت:(( درست است؛ قلب توسالم به نظرمي رسد؛ امامن هرگزقلبم راباقلب توعوض نمي كنم. مي داني؛ هركدام ازاين زخمها نشانگرانساني است كه من عشقم رابه اوداده ام؛ من بخشي ازقلبم راجداكرده ام وبه اوبخشيده ام. گاهي اوهم بخشي ازقلب خودرابه من داده كه به جاي آن تكه بخشيده شده قرارداده ام. اماچون اين تكه هامثل هم نبوده اند؛ گوشه هايي دندانه دندانه درقلبم دارم كه برايم عزيزند؛ چرا كه يادآورعشق ميان دوانسان هستند.
بعضي وقتها بخشي ازقلبم رابه كساني بخشيده ام؛ اماآنهاچيزي ازقلب خودبه من نداده اند. اينها همين شيارهايي عميق هستند. گرچه دردآورند؛ اما يادآورعشقي هستندكه داشته ام. اميدوارم آنها هم روزي بازگردندواين شيارهاي عميق راباتكه اي كه من درانتظارش بوده ام؛ پركنند...حالامي بيني كه زيبايي واقعي چيست؟))
مردجوان بي هيچ سخني ايستاد. درحالي كه اشك ازگونه هايش سرازيربود؛ به سمت پيرمردرفت. ازقلب جوان وسالم خود؛ تكه اي بيرون آوردوبادستهاي لرزان به پيرمردتقديم كرد. پيرمردآن راگرفت ودرقلبش جاي داد وبخشي ازقلب پيروزخمي خودراجاي زخم قلب مرد جوان گذاشت.
مردجوان به قلبش نگاه كرد؛ ديگرسالم نبود؛ اماازهميشه زيباتربود. عشق؛ ازقلب پيرمردبه قلب اونفوذكرده بود.

 

با تشکر از ** گهواره مهتاب**

 

حميد10.gif

/ 4 نظر / 2 بازدید
آس و پاس

سلام ...مرسی که به من سر زدید... واقعآ داستان تاثیرگذاری بود... وبا مفهوم... امیدوارم که همیشه موفق باشید...

الوستا...

داستان زيبايی بود بازم بنويس...ميدونی در مورد نوشته قبليت که گفتی خيلی از آدما بهت بدی ميکنن آقای اندرو متيوس تو کتابmake friends گفته که اگه کسی بهت بدی کرد يا حتی لگد مالت کرد بدون که ۵۰درصد مقصر تويی قبولش سخته ميدونم . منم اولش باور نمی کردم ولی ..... از اينکه به وبلاگم سر زدی و نظر دادی خيلی ممنون،بازم بيا. راستی گروه خوبی داری..... موفق باشی..............الوستا.

nader

سلام .... دفعه آخرت باشه به وبلاگ ما می گی مسخره....حداقل ما حاصل دسترنج خودمون رو می خوريم.

مهناز

سلام از اينکه به من سر زدی ممنونم باز برايم بنويس